Stadgar för Kulturbasen

 

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Kulturbasen.

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

● Kulturbasen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

● Föreningen verkar för kultur.

● Föreningen främjar kulturutövning samt förnyelse och utveckling inom kulturområdet, arbetar nyskapande och undersökande, utvecklande, innovativt och experimentellt.

● Föreningen ställer sig bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

 

§ 3 Föreningens säte och huvudsakliga verksamhetsområde

Föreningen har sitt säte i Västerås, Västmanlands län. Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Västerås. Föreningen verkar i övrigt där föreningens ändamål bäst kan komma till uttryck.

 

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som instämmer i föreningens ändamål.

Medlem ska årligen betala medlemsavgift, som fastställs av ordinarie föreningsstämma.

 

§ 5 Uteslutning ur föreningen

Medlem som verkat i strid mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningen kan uteslutas genom beslut som fattas av styrelsen vilket direkt justeras och har omedelbar verkan. Medlem som inte betalat medlemsavgiften kan också uteslutas efter styrelsens beslut.

 

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse består av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av ordinarie föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 7 Firmateckning

Föreningens styrelse utser ur styrelsen två firmatecknare. Firmatecknarna undertecknar gemensamt handlingar för föreningens räkning.

 

§ 8 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens

förvaltning utses en till två revisorer med högst en revisorssuppleant av ordinarie

föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 10 Valberedning
Medlemmar som väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som skall ingå i
nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar.

 

§ 10 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till ordinarie föreningsstämma. Kallelse till ordinarie föreningsstämman ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen skall ske senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

 

§11 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

§ 12 Motioner Motioner från annan än styrelsen ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

§ 14 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning och balansräkning.

 

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 9. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 10. motioner 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning 15. övriga ärenden

 

§ 16 Stadgeändring Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade medlemmar har förenat sig om det. Beslutet är också giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

 

§ 17 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla verksamhet med samma andemening som föreningen.